Ayurvediccommunity.com©
 
 1. List of Ayurvedic companies
 2. List of Ayurvedic medicines
 3. compare products
 1. List of products category wise
 2. List of ingredients -sanskirt names
 3. List of ingredients -Botanical names
Total categories 27 Total number of products in category Rasa is 167 click on link to see details of each product
 1. Arka
 2. Asava / Arista
 3. Bhasma / Pisti
 4. Capsule
 5. Churna
 6. Dental products
 7. Gritha
 8. Guda
 9. Guggulu
 10. Kanda
 11. Kashaya/ Quatha
 12. Kshara
 13. Lavana
 14. Loha
 15. Paka
 16. Parpati
 17. Rasa
 18. Rasayana
 19. Satva
 20. Shuddha Dravya
 21. Sura
 22. Syrup
 23. Tablet
 24. Taila
 25. Varthi
 26. Vati
 27. Yamaka
 1. Agni kumara rasa
 2. Agni Rasa
 3. Ajeerna kantaka Rasa
 4. Amavatari Rasa
 5. Ananda bhairava rasa
 6. Ananda Bhairava Rasa (Jwara)
 7. Ananda bhairava rasa (kasa)
 8. Anandbhairav Ras (Kas)
 9. Arogya vardhini Vati
 10. Arsha kuthara rasa
 11. Ashwakanchuki Rasa
 12. Askhar Kasturi Bhairav Ras
 13. Balarka Rasa
 14. Balrogantaka Rasa
 15. Balrogantaka Rasa (bol Rasa)
 16. Bhubneshwara Rasa
 17. Bola baddha rasa
 18. Bruhad Somnath Rasa
 19. Bruhad Vangeshvar Rasa
 20. Bruhat Kasturi bhairava rasa (Gold)
 21. Bruhat Purnachandra Rasa
 22. Chandrakala rasa
 23. Chandrakala Rasa(With Pearl)
 24. Chandramrita rasa
 25. Chandrasu Rasa
 26. Chaturbhuj Rasa
 27. Chaturmukha rasa
 28. Chaturmukha rasa Krishna
 29. Chintamani Chaturmukh Rasa
 30. Chintamani ras (gold)
 31. Chintamani Rasa
 32. Dantodbhedha gadantaka Rasa
 33. Ekangavira Rasa
 34. Gandhaka Rasayan
 35. Garbha chintamani Rasa (Bruhat)-
 36. Garbha pala Rasa
 37. Grahani Kapat Rasa
 38. Gulma Kalanala Rasa
 39. Hridayarnava Rasa
 40. Ichabhedi rasa
 41. Ichhabhedi Rasa (jaypal yukt)
 42. Jaymangala Rasa (with gold)
 43. Kajjali
 44. Kamadugha rasa
 45. Kamadugha rasa (mukta)
 46. Kamadugha rasa plain tabs
 47. Kamdhenu Rasa
 48. Kapha chintamani Rasa
 49. Kapha ketu Rasa
 50. Kapha ketu Rasa-
 51. Kapha kutara rasa
 52. Kapha kuthar Rasa (tamra Shuddha yukt)
 53. Kastooryadi vati special
 54. Khimimudgar Rasa
 55. Krimikuthar Rasa
 56. Kumarkalyan Rasa (Gold)
 57. Kushthkuthar Rasa
 58. Laghu malini vasantha rasa
 59. Laxmi vilasa rasa
 60. Laxminarayan Rasa
 61. Laxmivilas Rasa (nardiya)
 62. Lilavilas Rasa
 63. Maha jwarankusha rasa
 64. Maha laxmi vilasa rasa
 65. Maha laxmi vilasa Rasa gold
 66. Maha mrityunjaya Rasa
 67. Maha Vata vidvamsa tabs
 68. Maha vatavidhwanasan rasa
 69. Makaradwaja Gutika
 70. Makardhwaja
 71. Malla sindoora
 72. Manmathabhra Rasa
 73. Mriganka Rasa (gold)1
 74. Mrutyunjaya Rasa
 75. Mukkadipurampata
 76. Mukta Panchamrit Rasa
 77. Nagarjunabhra Rasa
 78. Nashtpushpantak Ras (W/O Silver)
 79. Nashtpushpantak Ras (With Silver)
 80. Nashtpushpantaka rasa
 81. Nashtpushpantaka Rasa Ch.T.Y
 82. Nityanand Rasa
 83. Nityanand Rasa (T.B.Y.)
 84. Nripatiballabh Rasa
 85. Peeyushvalli Rasa
 86. Piyushvali Rasa
 87. Piyushvali Rasa (Ch.B.Y.)
 88. Poorna chandrodaya Makaradwaja
 89. Pradarantaka Rasa
 90. Pradararipu Rasa
 91. Prataplankeshwara Rasa
 92. Praval Panchamrita Rasa
 93. Pravala Panchamruta Rasa
 94. Pravala Panchamruta Rasa (mukta) tabs
 95. Punarnava Mandoora
 96. Purnachandra Rasa
 97. Purnchandra (Vrahat) Rasa
 98. Pushpa dhanva rasa
 99. Pushpadhanva Rasa
 100. Ramban Rasa
 101. Ras Sindur (Double Pro.)
 102. Ras Sindur (Six.Time Pro.)
 103. Rasa Pipari rasa
 104. Rasa sindoora
 105. Rasadi Rasa
 106. Rasaraja ras (gold)
 107. Rasmanikya
 108. Rasraj Rasa
 109. Sameera pannaga rasa
 110. Samirpannag Rasa
 111. Shila Sindur
 112. Shilapravanga (Special)
 113. Shir Shuladivajra Rasa
 114. Shirahshuladri vajra rasa
 115. Shoola gajkeshari Rasa
 116. Shrungarabhra Rasa
 117. Shudha Gandhak
 118. Shwas Chintamani Rasa
 119. Shwas chintamani Rasa (gold)
 120. Shwas Kas Chintamani Rasa
 121. Shwas kasa chintamani Rasa
 122. Shwasa kutara rasa
 123. Shwasa kutara rasa MY
 124. Sidda Makaradwaja
 125. Siddhapraneshwar Rasa
 126. Smriti Sagar Rasa
 127. Smriti Sagar Rasa (T.B.Y.)
 128. Somnatha Rasa
 129. Soothikabharana rasa
 130. Sukumara rasayana
 131. Sutashekara rasa
 132. Sutashekara rasa (gold)
 133. Sutshekhar Ras (W/O Gold)
 134. Sutshekhar Rasa
 135. Suvarna raja vangeshvara
 136. Swarna malini Vasantha rasa
 137. Swarna Vanga
 138. Swarnavang (W/O Salt)
 139. Swarnavang Chhar
 140. Swas kuthar Rasa
 141. Swash Kas Chintamani
 142. Tal Sindur
 143. Trailokya chintamani rasa
 144. Tribhuvana kirthi rasa
 145. Tribhuvankirti Rasa
 146. Trimurti Rasa
 147. Unmad Gaj Keshari Rasa
 148. Vangeshwar Rasa Bruhat
 149. Vasant malathi rasa (gold)
 150. Vasant Malti Rasa
 151. Vasantha kusumakar rasa (gold)
 152. Vasantkusumakar Rasa
 153. Vata chintamani rasa Bruhat
 154. Vata kulantaka Rasa
 155. Vata vidvamsana rasa
 156. Vatgajankush Rasa
 157. Vatgajankusha rasa
 158. Vatkulantak Rasa
 159. Vishamjwarantak Lauha (Putpakva)
 160. Vrahat Garbha Chintamani Rasa
 161. Vrahat Vangeshwar Rasa
 162. Vrahat Vat Chintamani Rasa
 163. Vrihat purnachandra rasa (gold)
 164. Vrihat vangeshwara Rasa (gold)
 165. Vrihat vatchintamani rasa (gold)
 166. Yogendra Rasa
 167. Yogendra rasa (gold)