Ayurvediccommunity.com©
 
 1. List of Ayurvedic companies
 2. List of Ayurvedic medicines
 3. compare products
 1. List of products category wise
 2. List of ingredients -sanskirt names
 3. List of ingredients -Botanical names
 • C.K.K.M. Ltd
 • Dabur india Ltd
 • Janatayu
 • Janatha Pharmacy
 • Nagarjuna Ayurvedic Group
 • Shree Dhootapapeshwar Ltd
 • The Mysore Ayurvedic Pharmacy(S.N.PANDIT and SONS)
 • UMA Ayurvedics Pvt. Ltd
  1. FirstPrevious NextLast total products of 88
   1. Garbha pala Rasa
   2. Godanthi haratala bhasma
   3. Gokshuradi Guggulu
   4. Gulvel Satva
   5. Heeraka bhasma
   6. Ichabhedi rasa
   7. Jasada bhasma
   8. Jaymangala Rasa (with gold)
   9. Kamadugha rasa
   10. Kamadugha rasa (mukta)
   11. Kamadugha rasa plain tabs
   12. Kanta loha bhasma
   13. Kapardika bhasma
   14. Kapha kutara rasa
   15. Khadiradi Gutika
   16. Laghu malini vasantha rasa
   17. Laxmi vilasa rasa
   18. Loha bhasma