Ayurvediccommunity.com©
 
 1. List of Ayurvedic companies
 2. List of Ayurvedic medicines
 3. compare products
 1. List of products category wise
 2. List of ingredients -sanskirt names
 3. List of ingredients -Botanical names

First Previous Next Last

Back to category list

Total number of products is 1585 click on link to see details of each product. Selected product Chavanaprasha Avaleha
 1. Chavanaprasha Avaleha
 2. Chavanaprasha Avaleha (Special)
 3. Chavanaprasham Kashaya
 4. Chavika Asava
 5. Chavikasavam
 6. Chemparathyaadi Keram
 7. Chhardiripu Tablet
 8. Chinchaadi Lehyam
 9. Chinchadi lehya
 10. Chinchadi lehyam Bruhat
 11. Chintamani Chaturmukh Rasa
 12. Chintamani ras (gold)
 13. Chintamani Rasa
 14. Chirayata Churna
 15. Chiruvilvadi Kashaya
 16. Chiruvilvadi Kashaya capsule
 17. Chiruvilvadi Lehya
 18. Chiruvilvadi Lehyam
 19. Chiruvilwaadi Kashayam
 20. Chiruvilwaadi Kashayam capsule
 • C.K.K.M. Ltd
 • Dabur india Ltd
 • Nagarjuna Ayurvedic Group
 • Shree Dhootapapeshwar Ltd
  1. Agnimantha
  2. Amalaki
  3. Bala
  4. Bhumyamalaki
  5. Bilva
  6. Brihati
  7. Chandan
  8. Gambhari
  9. Ghrita
  10. Gokshura
  11. Guduchi
  12. Hareeaki
  13. Jeevaka
  14. Jiwanti
  15. Draksha
  16. Ela
  17. Mudgaparni
  18. Mustaka
  19. Kaknasika
  20. Kakoli
  21. Kantakari
  22. Karkata shringi
  23. Madhu
  24. Masha parni
  25. Meda
  26. Riddhi
  27. Rishabhak
  28. Shalaparni
  29. Agaru
  30. Sharkara
  31. Shati
  32. Tejpatra
  33. Nagakeshar
  34. Neelotpala
  35. Patala
  36. Pippali
  37. Prishna parni
  38. Punarnava
  39. Pushkara Moola
  40. Tila taila
  41. Shyonak
  42. Twak
  43. Vamsha lochana
  44. Vasaka mool
  45. Vidari kand